TINEs sosiale kommunikasjonsplattformer

I likhet med tidligere innlegg skal jeg i samarbeid med Frida Engan se nærmere på merkeleverandøren TINE. I våre innlegg om TINE har vi skrevet et innl egg (link) hvor vi knyttet selskapet opp mot FNs bærekraftsmål, samt et innlegg (link) hvor vi skrev om TINEs markedsføringstiltak. Det nærmer seg slutten av denne modulen, og vi har gjennom denne tilegnet oss en god del kunnskap om TINE som selskap. I vårt tredje og siste innlegg skal vi gå nærmere inn på de sosiale kommunikasjonsplattformene selskapet benytter seg av og vurdere hvilke av disse som er mest relevant å bruke for å nå mål.

Valg av kommunikasjonskanaler

Etter en kartlegging av selskapet ser vi at TINE allerede eksisterer på flere av de store sosiale kanalene som Facebook, Instagram, Youtube og Twitter. Dette gir oss et inntrykk av at de i stor grad ønsker å være synlig og bruker kanalene aktivt for å nå ut til flest mulig. De siste årene har man sett en endring i bruken av sosiale medier ved at det har gått fra å være noe enkeltpersoner benytter seg av, til at det nå har blitt en arena hvor bedrifter kan markedsføre seg selv og produsere innhold rettet mot sin målgruppe. Det man kan se av TINE i sosiale medier avhenger av hvilken kommunikasjonsplattform man befinner seg på. Dette tyder på at de ser viktigheten av å tilpasse innholdet sitt etter kommunikasjonsplattform og hvem som faktisk benytter seg av de enkelte plattformene.

Facebook

Facebook er en av de sosiale kommunikasjonsplattformene TINE benytter seg av, og per dags dato har de ca. 126 755 følgere der. En av fordelene med å benytte seg av denne plattformen er at Facebook sine brukere består av mennesker i alle aldre. Tall fra Ipsos viser blant annet 80% av kvinner og 72% av menn over 60 år bruker Facebook, mens de har en betraktelig lavere prosentandel på andre sosiale medier. 

Instagram

TINE benytter seg også av Instagram som en av sine kommunikasjonsplattformer. Her har de blant annet profilen “tine_sa”, som er deres offisielle profil, hvor de markedsfører seg gjennom bilder, videoer og stories til sine godt over 33 000 følgere.

Skjermbilde fra Instagram

TINE har i tillegg profilen tinekjokken, hvor de markedsfører seg gjennom å publisere oppskrifter og annet innhold som retter seg mot de mer matinteresserte i deres målgruppe. Denne profilen har nærmere 22 000 følgere, så mye tyder på at TINE har lyktes med å markedsføre seg med to ulike tilnærminger på denne plattformen. 

Skjermdump fra Instagram

YouTube

TINE benytter seg også av kommunikasjonsplattformen YouTube, hvor de har brukt samme tilnærming som på Instagram med to ulike profiler. Her har de benyttet samme profilnavn, tine_sa og tinekjokken, hvor tine_sa er deres offisielle YouTube-kanal og står for den mer generelle markedsføringen. Her publiserer de ulike reklamevideoer og kampanjer. Profilen tinekjokken publiserer i likhet med Instagramprofilen oppskrifter og andre kjøkkentips. Vi ser at TINE har en del færre følgere på YouTube enn de har på deres andre sosiale medier, men det kan tenkes at dette er fordi de publiserer innholdet fra YouTube på blant annet Facebook og at videoene kan sees derfra.

Skjermdump fra YouTube

Twitter

TINE benytter seg også av Twitter som kommunikasjonsplattform. Ut fra det vi kan se publiseres det ikke innhold like ofte her som på de andre plattformene, men oppdaterer her også med jevne mellomrom. Twitter ser ut til å  brukes mest til politisk debatt og samfunnsengasjement, og siden TINE selv har opplyst at de er opptatt av bærekraft og miljø er nok det mye av grunnen til at de benytter seg av denne plattformen. 

Skjermdump fra Twitter

Snapchat

Ut fra det vi kan se av TINE i sosiale medier, benytter de seg ikke av Snapchat som kommunikasjonsplattform. Ifølge Ipsos er 2 455 000 nordmenn brukere, og hele 92% kvinner og 87% menn i alderen 18-29 år har en Snapchat-profil. Dette tyder på at å markedsføre seg via denne kommunikasjonsplattformen kan være svært verdifullt for selskapet. I en artikkel på kampanje.com fra 2017 kommer det frem at TINE, i samarbeid med MediaCom, laget fire forskjellige Snapchat-filter for å synliggjøre TINE mest mulig på 17.mai. 

Bilde fra Kampanje.no

Artikkelen hevder at disse filtrene ble brukt av over en kvart million nordmenn på nasjonaldagen, og at de nådde ut til 1,8 millioner unike brukere. Dette viser at TINE har mulighet til å nå ut til enormt mange gjennom Snapchat, og vi stiller derfor spørsmål rundt hvorfor de ikke valgt å benytte seg mer av denne kommunikasjonsplattformen, da mye tyder på den kan være svært relevant for dem.

Mye tyder på at TINE har lyktes med å benytte seg av kommunikasjonsplattformer som er relevante for dem. Man ser i tillegg at de bruker tid på å skape innhold som er tilpasset hver enkelt plattform, noe som kommer godt frem på Instagram og Youtube med deres ulike brukerprofiler med forskjellig innhold. Vi skulle gjerne sett at de benyttet seg mer av Snapchat, og håper dette er en plattform hvor vi kommer til å se mer av TINE i tiden fremover.

– Emilie Gunnerød

Kilder:

TINEs bærekraftige markedsføringstiltak

I mitt forrige innlegg skrev jeg et innlegg i samarbeid med Frida Engan hvor vi satte TINE opp mot bærekraftsmålene, og skrev om hvilke av bærekraftsmålene vi mente var mest bransjerelevante for TINE. I dette innlegget har vi samarbeidet om et innlegg hvor vi skal se nærmere på hvilke markedsføringstiltak selskapet har lansert og skrive litt om vår vurdering av disse. 

TINE bryter markedsføringsloven

I mai 2019 kom TINE med et markedsføringstiltak hvor de publiserte en reklamevideo på Facebook og hevdet at de var Norges mest bærekraftige selskap i 2019. Ifølge en nyhetsartikkel fra NRK ble dette slått hardt ned på av vegansamfunnet som mener at melkeproduksjon i seg selv på ingen måte er bærekraftig og at særlig kyr produserer enorme mengder av klimagassen metan. Dette endte med at vegansamfunnet fikk medhold fra Forbrukertilynet og TINE måtte se seg nødt til å endre reklamen.

Bilde hentet fra NRK.no

TINE ble senere stemplet av vegansamfunnet som “Sustainable Brand Index”, som betyr at forbrukeren får inntrykk av at TINE er best på bærekraft når det nødvendigvis ikke er tilfellet

Forbrukertilsynet uttalte seg i en nyhetsartikkel at grunnlaget for endringen ligger i at TINEs reklame strider mot markedsføringsloven §7. TINE påpeker at det aldri var deres intensjon å hevde at de er Norges mest bærekraftige selskap, men at forbrukerne selv hadde kåret selskapet til det. TINE gikk likevel med på å rette seg etter Forbrukertilsynets retningslinjer.

TINEs markedsføringstiltak

Til tross for den massive kritikken som endte med at TINE måtte gjøre endringer i markedsføringen sin kan man likevel argumentere for at selskapet er bærekraftig på flere måter. I august 2019 lanserte TINE en kampanje kalt “Tur med Retur”, hvor de oppfordret folk til å bli med på en ryddedugnad 22. september 2019. Kampanjen var et samarbeid mellom Tine, organisasjonen “Hold Norge Rent” med Cecilie Skog som ambassadør, og ble utviklet av byrået “We Are Live”. Se kampanjevideoen her:

Prosjektleder i TINE, Mimmi Granli, uttalte til kampanje.com at TINE blant annet jobber med bærekraft på flere områder og miljøsmart emballasje, og at de med denne kampanjen ønsket å få bukt med det hun kaller “forsøplingsproblemet”. Ved å kombinere den norske tradisjonen med søndagstur og plukking av søppel ønsker selskapet at minst mulig av deres emballasje skal havne ut i naturen. TINE sier selv Christian Bernt i “We Are Live” ønsker at kampanjen skal bli noe mer enn en dugnad, og håper dette kan skape en holdningsendring, ifølge kampanje.com

Vurdering av tiltak

TINEs kampanje “Tur med Retur” kom i ettertid av reklamefilmen hvor de feilaktig kalte seg “Norges mest bærekraftige selskap 2019”, og dette er nok ikke tilfeldig. Likevel viser TINE med dette tiltaket at de ønsker å være bærekraftig og bidra til å stoppe klimaendringene. Et slikt markedsføringstiltak vil kunne minske skadeomfanget med reklamefilmen, i tillegg til at det vil kunne gjøre at TINE fremstår som et mer troverdig selskap.

Markedstiltaket kan både skape oppmerksomhet rundt klimaendringene og skape en holdningsendring når det gjelder å kaste søppel ute i naturen. I tillegg vil det også kunne “vinne tilbake” noe av troverdigheten til TINE som et bærekraftig selskap. Det at TINE har valgt Cecilie Skog som ambassadør for kampanjen er nok heller ingen tilfeldighet. Cecilie Skog er kanskje mest kjent for å være en eventyrer og ekspedisjonsfarer, og har vært med på en rekke TV-produksjoner ifølge SNL, som blant annet “Tjukken og Lillemor”, “Drømmeturen” og “Skal vi danse”. Å bruke en kjent profil i en kampanje vil med høy sannsynlighet skape større oppmerksomhet rundt kampanjen, og Cecilie Skog anses for å være en rollemodell for de som interesserer seg for friluftsliv og turgåing. TINE har valgt å fokusere på “Tur med Retur” som en familieaktivitet for å appellere til småbarnsfamilier. Likevel er det verdt å merke seg at kampanjen også kan tolkes som skadebegrensning når den ble lansert kort tid etter den mye kritiserte reklamefilmen.

For å oppsummere kan markedsføringstiltaket skape merverdi for TINE i form av økt oppmerksomhet og troverdighet. Det kan også tenkes at konkurrenters kunder velger TINEs produkter foran konkurrentenes fordi de blir gjort oppmerksomme på selskapets verdier. Men kan TINE kalle seg “Norges mest bærekraftige selskap”? Mest sannsynlig ikke. 

– Emilie Gunnerød

Kilder:
https://www.nrk.no/norge/tine-far-ikke-lov-a-kalle-seg-norges-mest-baerekraftige-selskap-1.14600908

https://kampanje.com/reklame/2019/08/tine-arrangerer-nasjonal-ryddedugnad.-reklamebyraet-we-are-live-star-bak-konseptet/

https://snl.no/Cecilie_Skog

Reklamevideo TINE:
http://tv.kampanje.com/dugnadsreklame-fra-tine

TINE og FNs bærekraftsmål

I den andre modulen i digital markedsføring står bærekraft i fokus. Vi har i den anledning fått i oppgave av foreleser Cecilie Staude å utvikle en faglig kommunikasjonsplan for en bedrift som har fokus på FNs bærekraftsmål. FNs bærekraftsmål blir definert ifølge FN.no som verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. 

Bilde hentet fra tine.no

TINE

I denne oppgaven har Frida Engan og jeg valgt å sette meieriprodusenten TINE opp mot FNs bærekraftsmål og legge frem de bærekraftsmålene som er mest bransjerelevant for dem.

TINE er en norsk, ledende merkevareleverandør som daglig leverer produkter over hele Norge. Ifølge TINEs egen hjemmeside er deres mål økonomisk og bærekraftig verdiskapning, hvor de bidrar positivt til miljømessige og sosiale omgivelser gjennom bærekraftig melkeproduksjon over hele landet. 

TINE og FNs bærekraftsmål

TINE opplyser slv at de har har fem fokusområder når det kommer til bærekraftsmålene, som er god helse, anstendig arbeid og økonomisk vekst, ansvarlig forbruk og produksjon, stoppe klimaendringer og liv på land. Ut fra disse fokusområdene har de utarbeidet tiltak og aktiviteter som de selv som merkevareleverandør kan bidra mest. Disse tiltakene omhandler blant annet dyrevelferd, bærekraftig bruk av jordens ressurser, fornybart materiale, matsvinn, bærekraftig produksjon av melk, ressurser og miljø, samt ernæring og helse. TINE har med andre ord mange fokusområder og for å gå mest mulig i dybden har vi valgt å fokusere på de vi selv mener er mest bransjerelevant for bedriften.

Bilde hentet fra FN.no

Ansvarlig forbruk og produksjon- bærekraftsmål 12

Bærekraftsmål 12 handler ifølge FN om å sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre. Overforbruk er et av problemene i dagens forbruks- og produksjonsmønstre, og ved å produsere mer med mindre mener FN at både produksjon og forbruk vil være mer ansvarlig enn hva det er i dag. TINE ønsker å være bevisst på sitt ansvar når det kommer til ansvarlig produksjon og forbruk og da spesielt matsvinn, men hevder at det største svinnet skjer hjemme hos forbrukerne. De har derfor valgt å endre datomerkingen på melkekartongene fra “best før” til “best før, ofte god etter” for å gjøre forbrukere mer oppmerksomme på å ikke kaste mat og drikke som ikke er dårlig. Når TINE skjærer ost dannes det noe de kaller “ostestøv” som altså er veldig små ostebiter. Disse ble tidligere kastet, men brukes når til blant annet pizzatopping. Dette er noen eksempler på tiltak TINE gjør for å sikre ansvarlig forbruk og produksjon.

Stoppe klimaendringene- bærekraftsmål 13

Som navnet tilsiere handler bærekraftsmål 13 om å stoppe klimaendringene, men ifølge FN handler det ikke kun om å bekjempe klimaendringene, men også om å handle umiddelbart. De mener at det viktigste når det kommer til å stoppe klimaendringene blant annet er å kutte utslipp og at det må satses mer på nye industrielle systemer og fornybar energi, i tillegg til at man må investere i å verne, tilpasse oss og begrense skadeomfanget.

TINE ønsker som sagt å fokusere på å stoppe klimaendringene, og har satt et mål om å kun benytte seg av energi og drivstoff basert på fornybare råvarer innen 2025 for å redusere sine klimautslipp. De nevner også at å produsere meieriprodukter krever mye energi på grunn av nedkjøling og oppvarming, og at de hele tiden forsøker å utnytte energien til det ytterste. Ved å redusere energiforbruket vil de både se økonomiske og miljømessige gevinster, og skriver at dette er noe de kontinuerlig jobber mot. Et annet tiltak TINE gjør for å begrense klimaendringene er at de sorterer avfall. I 2018 ble 89% av avfallet sortert, og de ønsker å jobbe mot å redusere avfallet fremover ved å både redusere svinn eller å oppgradere avfallet slik at dette kan brukes til nye produkter.

-Emilie Gunnerød

Kilder:
https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal?fbclid=IwAR2dFA2HVWyMHrhc5gqLjyBJIs2bW_7mZDp96OsLz9m8wlDV_7g3rCsl9H0

https://www.tine.no/om-tine

https://www.tine.no/om-tine/b%c3%a6rekraft

https://www.tine.no/om-tine/b%C3%A6rekraft/fns-b%C3%A6rekraftm%C3%A5l-der-tine-kan-bidra-mest

Refleksjoner fra modul 1

I dette innlegget skal jeg reflektere over hva jeg har lært så langt i studiet samt teamene vi har vært igjennom og hvilke konsekvenser det kan ha for både meg selv i fremtiden og for samfunnsutviklingen. 

Bilde fra nla.instructor.com

Førsteinntrykk

Vi startet semesteret med å opprette hver vår blogg hvor vi fikk oppgaver og tema vi skulle skrive om. Jeg har selv aldri vært noe stor tilhenger av blogging fordi jeg forbinder det med disse “rosabloggerne”. Jeg ble overrasket over hvor gøy det faktisk var å skrive og særlig fordi jeg synes utviklingen av den digitale verden er svært spennende. Det aller første innlegget vi skulle skrive var valgfritt, men vi måtte naturligvis skrive om noe som var relevant til studiet. Selv om mitt første innlegg ikke var av topp- kvalitet da jeg aldri har skrevet et blogginnlegg før, synes jeg enda det var det gøyeste å skrive. Dette fordi jeg kunne skrive om det temaet jeg synes er det mest interessant, nemlig endringer i den digitale verden og hvordan det påvirker oss mennesker samt stille kritiske spørsmål rundt dette. Jeg kunne i tillegg skrive av egne erfaringer, noe som gjorde det lettere å uttrykke seg. 

Hva har jeg lært?

Gjennom denne delen av kurset har jeg lært en hel del. Jeg har fått mange aha- opplevelser med tanke på hvor mye data og informasjon som samles i systemer fra oss mennesker bare vi er innom et nettsted og klikker oss i gjennom. Jeg var heller ikke klar over hvor mye informasjon om oss de allerede sitter med. Det er litt skummelt å tenke på hvor mye vi faktisk blir overvåket på det mørke internettet. Når det er sagt så er jeg svært facsinert over at vi har kommet så lang på relativt kort tid når det gjelder den teknologiske utviklingen og at om noen år vil trolig AI- produkter være smartere enn oss. Når det gjelder det praktiske så har jeg lært en hel del om hvordan man oppretter en blogg. Det var mer komplisert enn jeg trodde, men utrolig spennende å ha vært igjennom. I tilknytning til bloggingen har innholdet bestått av temaer vi har vært igjennom på studiet og jeg må si: meget interessante temaer. Den teknologiske verden er mer enn bare produkter og tjenester. Det ligger så mye bak som for eksempel filterbobler, ekkokamrer, blokkjeder osv. Utrolig gøy å ha lært om dette på dypet.

Konsekvenser
Når det kommer til denne utviklingen som skjer så kan vi ikke unngå å tenke konsekvenser av det. Med tanke på at AI- produkter overtar menneskelig arbeidskraft er det naturlig at prosenten av arbeidsledigheten vil øke og det vil bli vanskeligere å få jobb. Som den kritikeren jeg er så vet jeg at det er mye et menneske kan gjøre som ikke roboter kan overta fra menneskene. Det gjør noe med oss mennesker når vi møter hverandre i hverdagen og tilknytningen blir ekstra sterk ved en god opplevelse. En robot blir i dette tilfellet veldig upersonlig. Som HR- student vil min fremtidige jobb være å jobbe med mennesker. Etter min mening tror jeg at HR- avdelingen i alle bedrifter bare vil bli enda viktigere med årene med tanke på at folk vil trenge hjelp når en robot kommer å tar over jobben din. Jeg synes denne utviklingen er svært spennende og er utrolig glad for at jeg valgte å fordype meg i noe så samfunnsrettet fag som dette.


Min digitale hverdag

I forbindelse med mitt fjerde semester hvor jeg fordyper meg i digital markedsføring har vi blant annet opprettet en faglig blogg. Denne bloggen fungerer som en plattform for læring og utvikling på flere plan. Selv er jeg veldig positivt overrasket over hvor mye man har lært gjennom denne digitale plattformen som en del av studie. Foreleser Arne Krokan gitt oss relevante tema å skrive om for hver gang. Dette har vært svært lærerike og fremtidsrettede tema som har gjort at jeg forstår en hel del om hvordan den digitale verden fungerer og hvordan den vil utarte seg.

Sosiale medier
Selv bruker jeg sosiale medier i stor grad. Jeg kan vel egentlig innrømme at det er slike tjenester som gjør at i det hele tatt åpner telefonen i situasjoner jeg egentlig ikke behøver å bruke mobilen. Når det er sagt så prøver jeg å begrense bruken av det i noen tilfeller da jeg synes det er fantastisk å få et avbrekk fra det og ikke være så tilgjengelig til enhver tid. Det jeg synes er positivt med SoMe er nettopp det at man kan kommunisere med venner på en veldig enkel måte. Det er samtidig veldig enkelt å uttrykke seg med emojis og bilder på snapchat istedenfor å ringe. På Instagram holder man seg oppdatert på hva venner driver med samtidig som det er plattform for mye inspirasjon og nyheter.

Bilde fra tidedrammen.no

LinkedIn

Personlig har jeg hatt LinkedIn profil en god stund, men ikke vært så aktiv der inne før nå den siste tiden. LinkedIn er en stor digital plattformtjeneste innen arbeidsmarkedet som fungerer som en digital nettside der du legger ut CV’en din tilgjengelig for alle. Arbeidsgiver kan finne deg og omvendt. Gjennom min tid med LinkedIn- profil har jeg erfart at aktiviteten der inne spiller en stor rolle. Når jeg legger ut mine blogginnlegg kan jeg se en hyppigere trafikk enn når jeg ikke legger ut. Helt utrolig at nettverk på mange måter kan skapes så fort som det gjør der inne. I dag er jeg ofte innom LinkedIn for å holde meg oppdatert på blant annet arbeidsmarkedet og for å knytte nye kontakter som potensielt kan komme til nytte i fremtiden.
Selv er jeg veldig spent på om min blogg og min aktivitet på LinkedIn kan være til drahjelp i jakten på drømmejobben etter endt studieløp.

-Emilie Gunnerød

Hvordan bli digital kompetent gjennom Google Powersearch

I forbindelse med å ha gjennomført kurs i Google Powersearch skal jeg med dette innlegget dele mine beste tips til hvordan man bruker Google mer effektivt.

Foreleseren vår i digital markedsføring Arne Krokan har postet et innlegg på sin blogg hvor han blant annet skriver om Google sine egenskaper når det kommer til aktuell informasjon på nett og hvordan søkemotor kan utnyttes til å forbedre trefflisten betraktelig.
Vi søker daglig på internett når vi ønsker å finne informasjon. Gjennom vår nettleser bruker vi Google som søkemotor som hjelper oss til å finne aktuell informasjon som vi er ute etter.

Hva er Google Powersearch

Google Powersearch er et gratis kurs som hjelper oss med å bruke Google på en mer effektiv måte. Kurset er oppdelt i seks ulike trinn og rundes av med en avsluttende prøve. Hvert trinn består av 5-7 leksjoner hvorav hver leksjon rundes av med en øvingsoppgave. Hva Google velger å vise deg gjennom det du søker på avhenger av flere faktorer. En av de er hvis noen linker til nettstedet ditt. Dette blir kartlagt ved hjelp av en spesifikk programvare som følger linkene til nettsidene.

3 tips til hvordan du bruker Google søk

1.Spesifikt bildesøk

Printscreen fra Google

Slik dette viser kan man ved hjelp av filtreringsverktøy finne akkurat den informasjonen vi trenger. Filtreringsverktøyet gjør det mulig for oss å finne det vi er ute etter så presist som mulig.

2. Søk med bilder

Printscreen fra Google
Printscreen fra Google
Printscreen fra Google
Printscreen fra Google

Denne funksjonen kan brukes når du for eksempel kjenner igjen en skuespiller på film, men ønsker å finne ut hva personen heter eller eventuelt annen informasjon. Slik bilde viser trykker du øverst til høyre på “bilder” og du vil videre få mulighet til å legge inn bilde som ligger på pc’en din.

3. Søk med ekskludering

Printscreen fra Google

Med denne funksjonen kan du skreddersy søket ditt ved hjelp av ekskludering. Over er et eksempel for å finne laktosefri melk.

-Emilie Gunnerød

Business model canvas

Business model canvas kan forklares som et rammeverk som mange bedrifter tar i bruk i utvikling av en forretningsmodell. Ved hjelp av denne modellen kan bedrifter visualisere forretningsideen da modellen vil gi en oversikt over alle prosesser og ressurser som selskapet må håndtere for å tjene penger. Forretningsmodellen skal gi deg svar på spørsmål som hva skal du levere, hvem er kunden, hvem er venner og konkurrenter, hvordan skal du selge, hvordan skal du ta betalt og hvordan skal du levere?
Innovasjon Norge er blant annet en av de som aktivt anvender seg av denne modellen i sitt arbeid.

Bilde fra businessmodelsinc.com

Mer om lerretet…
Business model canvas ble utviklet av forfatteren Alexander Osterwalder. Modellen skisserer ni segmenter som danner byggesteinene for forretningsmodellen på et lerret. Slik som lerretet viser ser vi at alle segmentene har sine egen boks. I tillegg er hver boks merket med tall. Tallene indikerer en anbefalt prioritert rekkefølge for bedriften når de skal ta i bruk modellen til en potensiell forretningsmodell.

Hva betyr de ni segmentene?

1. Kundesegmenter
Beskriver hvilke grupper av mennesker eller kunder som bedriften ønsker å dekke et behov og/eller skape verdi for. Som bedrift har man gjerne sett et mønster hos kundene som etterhvert vil utvikle seg til et behov. Det er da bedriften ansvar å tilfredsstille disse kundene. Gjennom en analyse vil man til slutt finne ut hvilke type kunder eller gruppe mennesker som man har sterkest behov og som man ønsker å skape verdi for.

2. Verdiløfte
Definerer hvilke verdier som bedriften skal skape til kundesegmentene sine og hvilke behov som skal dekkes. Ut ifra en haug med ideforslag må bedriften i dette steget konkretisere nøyaktig hvilke retning de har valgt som videre skal dekke behovet hos kundene. Man kan ikke “please” alle, men man velger sannsynligivis det som kan dekke flest mulig.

3. Inntektsstrøm
Beskriver hvordan bedriften kaprer verdier i forretningsmodellen. Altså, hvordan kaprer virksomheten inntekter fra sine kundesegmenter. Et eksempel på dette er god reklame som kan skape gode kunderelasjoner som igjen vil gjøre at kundene med stor sannsynlighet legger igjen mye penger.

4. Kanaler
Beskriver hvilke kanaler bedriften kommuniserer, distribuerer og selger sine varer og tjenester. For å ta reklame som et eksempel på kommunikasjonskanal bør virksomheten formidle budskapet på en treffende måte for kunden. Reklame koster i tillegg såpass mye penger at det er svært viktig at hovedbudskapet kommer frem.

5. Kunderelasjoner
Beskriver hvilke type relasjoner bedriften har til sine kundesegment. I dette steget kan vi skille mellom tre typer relasjoner som er vanlig i dagens samfunn: Personlig relasjon, selvbetjent eller automatisert. Et eksempel på en personlig relasjon kan være at en bedrift tar med sine kunder ut til lunsj. Dette er i mine øyne den mest ekte relasjonen du kan ha.

6. Nøkkelaktiviteter
Her stilles spørsmålet om hva som er de viktigste aktivitetene som bedriften utfører for å kunne levere et såkalt “kundeløfte”. Hvor flinke er de til å ta imot tilbakemeldinger og å være problemløsningsorienterte? Kundeservice kan være et eksempel på dette. Man skal kunne strekke strikken ganske langt for kundens fordel for å få fornøyde kunder og gode videre relasjoner.

7. Nøkkelressurser
Forklarer hva slags ressurser som kreves for å oppfylle verdiløfte. I dette steget skal bedriften finne ut nøyaktige ressurser som må være til stedet for at forretningsmodellen skal gå rundt. For å knytte eksempelet om kundeservice til dette kan virksomheten finne ut at de trenger ekstra ressurser/personale til kundeservice- avdelingen. Eventuelt kan de også gå den digitale veien ved å utvikle systemer som gjør at eksempelvis roboter kan hjelpe menneskene isteden for å ansette flere.

8. Nøkkelpartnere
Dette er de kundene eller partene som virksomheten er helt avhengig av for å kunne levere verdiløfte. For eksempel så lager ikke Apple sine produkter selv. De er helt avhengige av personer som jobber med nettopp dette for at de skal kunne levere sine produkter uten komplikasjoner.

9. Kostnadsstruktur
Beskriver kostnadene man pådrar seg i forbindelse med å drive forretningsmodellen og for å oppfylle verdiløfte. Eksempler på konstnadsstrukturerte bedrifter er Norwegian, Ryanair og Easyjet. De er relativt gode på pris, men ofte kan det gå utover kvalitet.

Avslutningsvis mener Innovasjon Norge at BMC anbefales å bruke til å tenke alternativt da det ikke nødvendigvis er den første ideen som er den beste. Som de senere nevner skal forretningsmodellen fungere som en dokumentasjon, men også være en dynamisk plan som skal justeres i takt med ny kunnskap du skaffer deg.

-Emilie Gunnerød

Kilder:
https://www.innovasjonnorge.no/no/verktoy/verktoy-for-oppstart-av-bedrift/hvordan-lage-forretningsmodell/

https://canvanizer.com/new/business-model-canvas

https://www.businessmodelsinc.com/about-bmi/tools/business-model-canvas/

Blockchain- Det største innen teknologi etter internett?

Vi har alle hørt om kryptovalutaen Bitcoin. Denne kryptoen baserer seg på teknologi som heter blockchain, eller blokkkjeder som det heter på norsk. Når det er sagt så er det mange som mener at blokkkjeder er det største som har skjedd innen teknologi etter at internettet kom, men hva er blokkkjeder?

En blokkkjede kan forklares i all enkelthet som en type logg hvorav loggen består av flere blokker med informasjon. Vanligvis i dag sitter vi med informasjon som vi deler med involverte aktører. Denne informasjonen sender vi gjerne frem og tilbake til hverandre. Fremfor dette vil informasjonen bli lagt til kun ett sted hvor alle aktører har tilgang og dermed vil få beskjed når endringer blir gjort og når nytt blir lagt til. MEN endringer må godkjennes av alle parter før prosessen kan fortsette. Blokkkjedeteknologien kutter altså mellomledd som dermed blir uavhengige. Dette blir eksempelvis banker, revisorer, signaturer osv. Det lar heller brukerne sende viktige data til hverandre direkte, noe som også hjelper effektiviseringen.

Bilde fra Bernardmarr.com

Enda enklere forklart kan en blokkkjede sammenlignes som en dagbok hvor alt du gjør blir notert og alle notatene dine blir kryptert på en spesiell måte. Om du er så uheldig og skulle miste/frastjålet dagboken din og noen får tak i den, kan de knekke krypteringskoden din og endre notatene dine. For at dette ikke skal skje så er det tatt svært mange kopier av dagboken din. Hver gang dagboken oppdateres så oppdateres også kopiene. For å gjøre endringer i dagboken må denne hackeren først knekke krypteringskoden for så å finne absolutt alle kopiene og endre hele historikken til alle kopiene. Teoretisk sett så er det mulig, men i praksis er det svært usannsynlig. Det sies at blokkkjedeteknologien er tryggere enn bankene.

Hva kan blokkkjeder brukes til og hvordan påvirker det oss?
Arne Krokan kom med et godt eksempel i forelesningen. Se for deg at du har kjøpt et hus eller en bil. Med dette kommer det utgifter som dokumentavgift, registreringsavgift osv. Dette er informasjon om oss som ligger samlet på en server og som vi betaler folk for å sitte å vedlikeholde. Når blokkkjedeteknologi blir tatt i bruk vil alt dette skje automatisk og all historikk om dine kjøp og salg blir lagret automatisk på en svært sikker måte. Så sikker at det er umulig å endre.

I flere land er blokkkjeder allerede tatt i bruk i særskilte offentlige sektorer. Vi kan se at dette er et fenomen som kommer til å vokse stort i alle land fremover for å bland annet hjelpe til med effektiviseringen. I Norge kan blokkkjeder i stor grad være til hjelp når det kommer til blant annet helse- og omsorgs- sektoren. La oss ta sykehus som et eksempel. Ved å utvikle prosjekter basert på blokkkjeder vil det gjøre at alle medisinske institusjoner i hele verden kan få tilgang til pasientinformasjon på en enkel men sikker måte. Dette vil etterhvert føre til at forskninger vil få lettere tilgang til nødvendig informasjon om sykdommer og pasienthistorikk.

Personlig mener jeg at blokkkjeder i stor grad vil øke effektiviteten og sikkerheten i samfunnet og jeg mener det vil være til ekstra stor hjelp når det kommer til offentlig sektor og forskninger. Dette vil være en svært spennende utvikling å følge med på og hvordan den vil utarte seg videre her i Norge.

-Emilie Gunnerød

Kilder:

https://www2.deloitte.com/no/no/pages/technology/articles/blokkjeder-bruksomrader.html
https://coinweb.no/hva-er-blockchain/


Digitale spor mot filterboblen

I dagens samfunn omringes vi av digitale midler som mer eller mindre styrer livene våre. Vi har alle en mobiltelefon, pc eller Mac og gjerne nettbrett på toppen av det hele. Hjemme har du mest sannsynlig en TV også. Hvis du tenker over det.. hvor mange timer av din hverdag bruker du foran en eller to av disse skjermene? Jeg vil tro at svaret er ganske mye for de fleste av oss. Når det er sagt har du kanskje lagt merke til at vi i større grad enn før mottar nyheter og informasjon via digitale plattformer som Facebook, Instagram, Snapchat osv. Gjennom dine søk, klikk og stedsangivelser gir du nettbedrifter tilgang til informasjon. Dette er starten på det som utvikler seg- nemlig filterboblen.

Bilde fra mslgroup.no

Hva er en filterboble?
En filterboble defineres som en systematisk, individuelt tilpasset avgrensning av informasjon og opplevelser på nett som kan føre til ensretting og stagnasjon hos enkeltpersoner eller grupper. Man kan si at en filterboble oppstår når en algoritme på en nettside sorterer informasjon som en bruker søker på, basert på informasjon om brukeren. Det vil si at du på mange måter blir overvåket av disse algoritmene som fanger informasjon fra deg. På grunnlag av din tidligere søkehistorikk og digitale spor dannes et mønster som algoritmene fanger opp og nettbedrifter vil utfra dette skreddersy sine tjenester og søkeresultater til deg og din personlige preferanser. Litt skummelt og genialt på samme tid!?

Hva er så en algoritme?
En algoritme er egentlig et gammelt matematisk begrep, men i dette tilfellet er det enkelt forklart som en oppskrift som forteller hvordan noe gjøres. For eksempel så kan det å følge en oppskrift være en algoritme. Du følger stegene i oppskriften helt frem til du er ferdig. Senere vil du kanskje lage dette om igjen og du følger samme stegene som sist og det repeterer du gjorde. Du følger altså oppskriften- eller algoritmen for å “løse oppgaven”. Gjentar du denne oppskriften ofte nok dannes det noe som heter et ekkokammer.

Hva med ekkokammer?
Som nevnt over dannes et ekkokammer når for eksempel en oppskrift eller i dette tilfellet informasjon blir forsterket gjennom repetering. La oss si en gruppe mennesker som har like meninger og som derav vil få et “ekko” av samme meninger og sjeldent eller aldri noen andre synspunkter. På internettet sporer de deg og det du søker på. Senere vil de ta forgitt at du gjør om og om igjen. Det ligger i ordet “ekko”.

Konsekvenser
Ja, det finnes konsekvenser ved denne type “overvåkning”. Gjennom algoritmen som innholdsleverandøren bruker vil de til slutt finne ut hva som er det beste søkeresultatet for oss brukere. Det vil si at den informasjonen vi får er tilpasset det innholdsleverandøren allerede vet om vår alder, kjønn, interesser osv. Som et resultat av dette vil vi som brukere stadig få bekreftet våre egne synspunkter mens vi samtidig blir utestengt fra informasjon som ikke stemmer med våre egne oppfatninger. Vi blir gradvis snevret inn i vår egen kulturelle og ideologiske boble av likesinnede. Som et resultat av dette igjen kan vi mennesker miste evnen til å utvikle ny innsikt og holdninger. Det er helt klart at meninger blir bedre desto mer motstand man møter. Dette kan i stor grad være negativt for brukerne og for demokratiet.

Personlig har jeg et relativt ambivalent forhold til dette fenomenet. Flere ganger har jeg selv opplevd at hvis jeg søker på gardiner på Google så kommer det opp reklame fra forskjellige leverandører om gardiner på Facebook, Instagram osv. Jeg har sikkert klart å gjennomføre et kjøp gjennom denne reklamen uten å være bevisst på det. Det er jo bra at leverandørene har funnet produktet for meg slik at jeg bare kan gå rett til kassen å betale, men jeg er litt skeptisk på hvor mye informasjon de faktisk har fra meg som bruker. Man kan jo stille spørsmål om de tar digitale etiske prinsipper på alvor oppi det hele.

-Emilie Gunnerød

Kilder:

https://snl.no/filterboble
https://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=424614&p_dim=88205
https://ndla.no/nb/subjects/subject:14/topic:1:185588/topic:1:185591/resource:1:72573

Tise som en digital plattformtjeneste

Tise, eller advertise som navnet stammer fra er en plattformtjeneste utviklet av to gründere i 2014. Da appen ble lansert i februar 2016 fikk de Jenny Skavlan med på laget som creative director sammen med hennes store pasjon for gjenbruk og second hand. Tise er en gratis app som du laster ned på telefonen og du kan kjøpe alt fra klær, interiør, kust, mobiler, kamera osv via brukerne.
Målgruppen deres er hovedsakelig kvinner mellom 18 og 35 år, men som en aktiv bruker selv har jeg opplevd vel så mange menn som har anskaffet seg denne tjenesten.
Nylig har de også lansert appen i Sverige.

Hvordan fungerer appen?

Like enkelt som bildene over forklarer er det å være bruker av appen. Miljø og bærekraft har aldri vært viktigere i dagens samfunn og bare på noen få år har appen virkelig skutt fart. Ikke bare er det miljøvennlig å handle gjennom Tise, men den kan også bidra til å skape et sosialt nettverk med brukerne seg imellom.
Som forretningsideen deres også sier:

“Utvikle en sosal tjeneste som gjør kjøp og salg av klær til noe morsomt å inspirerende å drive med”.

Hvordan forholder Tise seg til transaksjonskostnader?

Transaksjonskostnader handler om hvor mye tid og ressurser man bruker på å innhente for eksempel informasjon om pris og kvalitet men også troverdighet. I dette tilfellet kan det være troverdighet til kjøper og selger. Ved en kjøpsprosess gjennom Tise kan du aldri være sikker på hverken kjøper eller selger, men de har systemer som kan trygge deg som bruker.
Arne Krokan har lært oss mye om transaksjonskostnader og de flere kategoriene innenfor dette:

Søke- og informasjonskostnader: Hvilke alternativer har man? Tise har flere konkurrenter som Finn.no, Letgo, Shpock m.fl. Tise kommer som første alternativ når man googler og i mange tilfeller kan det fortelle forbrukeren at tjenesten er lojal, trygg og ikke minst populær. Mange velger nok Tise mye på grunn av dette.

Forhandlingskostnad: Hva med pris, kontrakter, levering og kjøpsvilkår? Når det kommer til appen i seg selv så er den gratis å laste ned og gratis å bruke. Du tjener derimot penger på salgene dine. Ved levering så kan man som nevnt over avtale tid og sted med kjøper eller selger og dere kan overlevere produktet eller dere kan bli enige om at det sendes i posten. Du er heller ikke bundet til et kjøp før du har mottatt produktet så man har muligheten til å trekke seg fra kjøpet om man ønsker det.

Evalueringskostnader: Fornøyd med kjøpet? hva slags opplevelse sitter man igjen med og var det noe galt med produktet som det ikke var informert fra selger? Tise har ingen troverdighetsliste som jeg har fått med meg, men opererer med Safe payment. For å forsikre seg kan man alltids danne seg et inntrykk på selgerens profil om han/hun er en seriøs bruker.

Tvangskostnader: Er det mulig å refundere om man ikke er fornøyd?
Det er muligheter for å kontakte selgeren på nytt på Tise hvis man ikke er fornøyd, men det er ingen garanti for at man får noe igjen for det. Det er helt opp til selgeren selv.

Etter min mening er Tise som app en genial plattform som gjør at det kastes betraktelig mindre klær i Norge og med det tar vi vare på miljø og gjenbruk. Selv er jeg veldig fornøyd med den og det føles bedre å kunne gi ting man ikke bruker til noen som faktisk har bruk for det. Noe som gjør at oss forbrukere kan skape troverdighet til appen er blant annet fordi de er bevisst på transaksjonskostnadene sine.
Tise har i dag 270.000 trofaste brukere og vokser enormt. De har nylig også lansert en ny kategori som “eiendom” hvor du kan legge ut leiligheten din for salg.
Betyr dette at Tise er i ferd med å ta igjen Finn.no?

-Emilie Gunnerød

Kilder:

https://baerekraft.ungdomsbedrift.no/tise